عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

نظر اولیا در مورد کارکرد کلاس های آموزش مفاهیم پایه ریاضی به شیوه آی مت