عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - منطقه آزاد کیش

روز شمار ترم جدید آی مت

منطقه آزاد کیش

منطقه آزاد کیش

آقای اسماعیل زاده                       مدیر اجرایی منطقه آزاد کیش

آدرس:شیراز-معالی آباد نسترن یک کوچه دو ساختمان 202

ایمیل:Mardomak.askari@gmail.com

همراه: 7381584-0917