عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - غرب مازندران

روز شمار ترم جدید آی مت

غرب مازندران

غرب مازندران

 

آقای غلامعلی مهدی نیا                    مدیر اجرایی غرب مازندران(نوشهر.آمل. تنکابن)


آدرس: بابل- خیابان شریعتی- خیابان شریعتی -روبرو شیرینی سرا-موسسه نگاه نو

ایمیل: westmazandimaths@gmail.com

ثابت:52337295-011

همراه:21603788-0911

 

خانم رضایی                                    مدیر اجرایی مازندران غرب(محمود آباد)

آدرس:مازندران - آمل خیابان هراز بین آفتاب 4و 6

ایمیل:silkroad.mazand98@gmail.com

ثابت:44220731-011

همراه: 7773033-0911

 

خانم قنبری                                     مدیر اجرایی غرب مازندران(چالوس)

آدرس: چالوس- محوطه کاخ خیابان دانش 1 پلاک 

ایمیل:saharghanbari1980@yahoo.com 

ثابت: 52245532-011

همراه: 2934038 -0911

 

خانم انصاری                                مدیر اجرایی غرب مازندران(رامسر)

آدرس: رامسر - میدان امام ساختمان احمد نژاد، خانه کودک

ایمیل: ZAHRAANSSARI@YAHOO.COM

همراه: 7867636-0911