عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان فارس

استان فارس

 

آقای دکتر مسعود زاده باقری                       مدیر اجرایی استان فارس
آدرس: فارس-شیراز، سی متری سینماسعدی کوچه 19شوریده شیرازی 
آدرس سایت : http://www.farsimaths.ir 
ایمیل : imaths.fars@gmail.com