عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان فارس

استان فارس

آقای دکتر مسعود زاده باقری
فارس-شیراز، سی متری سینماسعدی کوچه 19شوریده شیرازی 
آدرس سایت : http://www.farsimaths.ir 
ایمیل : imaths.fars@gmail.com 
ثابت: 
07132334165 
07132320668