عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان خراسان رضوی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

آقای احسان ابراهیم زاده                مدیر اجرایی مشهد

آدرس: خراسان رضوی - مشهد بلوار جلال آاحمد  جلال 68 پلاک 291/1

ایمیل:  ehsan.eb58@gmail.com

ثابت:   36031025-051

همراه: 9820628-0915

 

خانم لطفی                                   مدیر اجرایی نیشابور

آدرس: خراسان رضوی - نیشابور- میدان آزادی ابتدای فردوسی شمالی روبروی مخابرات پلاک 498

ایمیل: zeynabjafari30@yahoo.com

ثابت: 42223177-051

 

خانم محمد نژاد                          مدیر اجرایی قوچان 

آدرس: قوچان- خیابان امام خمینی خیابان جامی جامی2 پلاک6

ایمیل: s.mohamadnezhad1994@gmail.com

همراه:7232367-0915

 

آقای محمد علی انصاری مهر          مدیر اجرایی شهر سبزوار

آدرس: سبزوار- خیابان ابن یمین- ابن یمین 55 

ایمیل:s.azhari61@gmail.com

همراه:   5713010-0990  -5715910-0915

       

 

آقای علی مهری                      مدیر اجرایی بخش های شهر سبزوار

آدرس:سبزوار- 30 متری دانشگاه- دانشگاه 19 پلاک 11

ایمیل: A43mehri@yahoo.com

ثابت: 44230637-051

همراه: 1704239-0915

 

خانم علی میرزایی                       مدیر اجرایی شهرستان سرخس

آدرس:سرخس- خیابان معلم- معلم 6 پلاک 23

ایمیل:maryamalimirzaei7080@gmail.com

همراه: 8019078-0915