عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان آذربایجان شرقی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

 

آقای دکتر جهانگیر علی پور                        مدیر اجرایی استان آذر بایجان شرقی

آدرس: تبریز-آبرسان اول چای کنار جنب زیر گذر نرسیده به پل عابر کلانتر 

ایمیل: imaths_az@yahoo.com

تابت: 36563152-041

همراه: 6139166-0914