عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

تبریز، چهارراه آبرسان، چایکنار، جنب زیر گذر، ساختمان موسسه نیکو، آموزشگاه اندیشه خلاق
تلفن:

۳۶۵۷۸۹۲۵
۳۶۵۷۸۱۰۵
همراه: ۰۹۱۴۶۱۳۹۱۶۶