عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان خوزستان

استان خوزستان

دکتر مژگان خدادادی                   مدیر اجرایی استان خوزستان
آدرس: اهواز-خیابان12 شرقی کیان آباد پ 27 طبقه دوم 
ایمیل: khzimaths@gmail.com