عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان خوزستان

روز شمار ترم جدید آی مت

استان خوزستان

استان خوزستان

دکتر مژگان خدادادی                   مدیر اجرایی استان خوزستان
آدرس: اهواز-خیابان12 شرقی کیان آباد پ 27 طبقه دوم 
ایمیل: khzimaths@gmail.com 

ثابت:   33380542-061

همراه: 6066295-0916