عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان یزد

استان یزد

یزد

آقای دکتر حیدر اسلامی                                         مدیر اجرایی یزد
یزد- صفاییه-میدان فرهنگ به سمت میدان عالم - بلوار پروفسور حسابی- بعد از پلیس 10+ 
ایمیل: batoul.barfeh@gmail.com 

شهرستان های یزد 

سجاد عزیزی - مدیر اجرایی جنوب استان یزد

یزد - صفاییه - بلوار شهید قندی - کوچه 22