عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان گلستان

روز شمار ترم جدید آی مت

استان گلستان

استان گلستان

 

خانم عباسی                                مدیر اجرایی استان گلستان
آدرس : گرگان- بلوار ناهارخوران- عدالت ۹۳ - مهد کودک هیرکانیان 
ایمیل: maryamabbasi0911@gmail.com

ثابت: 32520382-017
همراه: 2755545-0911