عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان گلستان

استان گلستان

 

خانم عباسی                               مدیر اجرایی استان گلستان

 

آدرس : گرگان- گلشهر-گلشهر8 -نبش گل آرا 7- موسسه علمی آزاد هیرکانیا 
ایمیل: m_abbasi4752@yahoo.com