عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان اردبیل

روز شمار ترم جدید آی مت

استان اردبیل

استان اردبیل

 

خانم شعاعی                                                مدیر اجرایی اردبیل
اردبیل-میدان یحیوی نرسیده بیمه ایران جنب بستنی تمشک ابی .مجتمع اموزشی راه ابریشم
ایمیل:imaths.ardabil@gmail.com 
ثابت:    33231189-045

همراه: 5330124-0914