عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان اردبیل

استان اردبیل

خانم کبری شعاعی
اردبیل-میدان یحیوی نرسیده بیمه ایران جنب بستنی تمشک ابی .مجتمع اموزشی راه ابریشم  
ایمیل:imaths.ardabil@gmail.com  
ثابت: 
04533232795  
همراه: 
09145330124