عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان هرمزگان

روز شمار ترم جدید آی مت

استان هرمزگان

استان هرمزگان

 

خانم صدیقه داودی                                    مدیر اجرایی هرمزگان
آدرس: هرمزگان-بندرعباس چهارراه رسالت ساختمان بنیاد(آبفا) موسسه یادگیری بیان واحد ۲۱۲ و ۲۳۴  
ایمیل:imaths.hormozgan@gmail.com  
ثابت: 33682301-076 
همراه: 7612592-0917