عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان هرمزگان

استان هرمزگان

 

خانم صدیقه داودی                                    مدیر اجرایی هرمزگان
آدرس: هرمزگان-بندرعباس چهارراه رسالت ساختمان بنیاد(آبفا) موسسه یادگیری بیان واحد ۲۱۲ و ۲۳۴  
ایمیل:imaths.hormozgan@gmail.com