عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - سیستان و بلوچستان

روز شمار ترم جدید آی مت

سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

 

خانم مریم ابراهیمی                                           مدیر اجرایی زاهدان

آدرس: سیستان و بلوچستان زاهدان- خیابان دانشگاه . دانشگاه 10 منزل دوم سمت راست

ایمیل: ebrahimi_itm@yahoo.com

ثابت:   33444128-054

همراه: 7615477- 0915

 

خانم سر گلزایی                                              مدیر اجرایی (زابل.زهک. نیمروز. هامون)

آدرس: زابل- خیابان مطهری بین مطهری16و 18

ایمیل: IMATH.ZABOL@GMAIL.COM

ثابت:   32229820-054

همراه: 3429762-0915

 

آقای بهروز ریگی                                           مدیر اجرایی خاش

آدرس: سیستان و بلوچستان- خاش  خیابان رودکی19 نبش کوچه درب اول 

ایمیل: beh.rigi@gmail.com

ثابت:   33726610-054

همراه: 6022312-0915