عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - سیستان و بلوچستان

روز شمار ترم جدید آی مت

سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

 

خانم مریم ابراهیمی                                           مدیر اجرایی زاهدان

آدرس: سیستان و بلوچستان- زاهدان، انتهای بزرگ مهر،دانشگاه هاتف

ایمیل: ebrahimi_itm@yahoo.com

همراه:    4279422-0938 - 7615477- 0915

 

خانم سر گلزایی                                              مدیر اجرایی شهرستان (زابل.زهک. نیمروز. هامون)

آدرس: زابل- خیابان مطهری بین مطهری16و 18

ایمیل: IMATH.ZABOL@GMAIL.COM

ثابت:   32229820-054

همراه: 3429762-0915

 

آقای بهروز ریگی                                           مدیر اجرایی شهرستان خاش

آدرس: سیستان و بلوچستان- خاش  خیابان رودکی19 نبش کوچه درب اول 

ایمیل: beh.rigi@gmail.com

ثابت:   33726610-054

همراه: 6022312-0915

 

خانم مرضیه بهروزی                                     مدیر اجرایی شهرستان کنارک

آدرس:کنارک-پایگاه هوایی- ابتدای خیابان باهنر- مجتمع نخبگان

ایمیل:m.b3041392@gmail.com

همراه:3294564-0917

 

آقای بشیر حسین زهی                           مدیر اجرایی شهرستان سراوان

آدرس: سیستان و بلوچستان-  سراوان- خیابان شهید بهشتی- جنب بهشتی 6 

ایمیل: pajoohesh.student@yahoo.com 

همراه: 1994174-0915

ثابت: 37644173-054