عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

 

خانم مریم ابراهیمی                                           مدیر اجرایی زاهدان

آدرس: سیستان و بلوچستان- بلوار جانبازان-بین جنبازان 4 و 6 آموزشگاه نسل فردا

ایمیل: ebrahimi_itm@yahoo.com

 

خانم سر گلزایی                                              مدیر اجرایی شهرستان (زابل.زهک. نیمروز. هامون)

آدرس: زابل- خیابان مطهری بین مطهری16و 18

ایمیل: IMATH.ZABOL@GMAIL.COM

 

آ