عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

جزیره کیش

جزیره کیش

خانم دکتر فاطمه شمیرانی
کیش- میدان آبشار بلوار هنر امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش  
ایمیل:lei2500@yahoo.com 
ثابت: 
07644456870  
07644456871  
همراه: 
09123137105