عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

 

دکتر حسین نوروزی                          مدیر اجرایی آذربایجان غربی
آدرس: ارومیه.خیابان آزادگان 1. کوچه 5 نیلوفر.پ9
ایمیل:hnorouzi61@yahoo.com