عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان کرمان

روز شمار ترم جدید آی مت

استان کرمان

استان کرمان

 

 

خانم دکتر بدر السادات دانشمند                   مدیر اجرایی کرمان
آدرس : کرمان-خیابان فرعی فیروزه کوچه فیروزه 12 پلاک 9 موسسه عطرک  
ایمیل:daneshmandbadrosadat@gmail.com  
ثابت: 
32520275-034

همراه: 2995329-0913 -3735329-0910