عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان کرمان

استان کرمان

خانم دکتر بدر السادات دانشمند
کرمان-خیابان فرعی فیروزه کوچه فیروزه 12 پلاک 9 موسسه عطرک  
ایمیل:daneshmandbadrosadat@gmail.com  
ثابت: 
03432520275  
همراه: 
09132995329  

09103735329