عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان زنجان

روز شمار ترم جدید آی مت

استان زنجان

استان زنجان

 

دکتر مرتضی بیات           مدیر اجرایی زنجان
زنجان.سعدی شمالی .کوچه مقدم پلاک ۱۲
ایمیل:baayyaatt@gmail.com  
ثابت:   33548830-024
همراه: 7419627-0912