عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان زنجان

استان زنجان

آقای حاجی حسنی          مدیر اجرایی شهر ابهر
 

خانم زهره چراغی            مدیر اجرایی شهر سلطانیه

آدرس: سلطانیه، خیابان کاشانی، بوستان شهدای گمنام، جنب نیروی انتظامی، ساختمان جامعه القرآن الکریم

 

خانم هایده عربخانی            مدیر اجرایی شهر قیدار

آدرس: قیدار، خیابان امام، کوچه فاطمه زهرا رو به روی بوستان شاهد

 

خانم اکرم فخیمی           مدیر اجرایی شهر هیدج

آدرس: هیدج، خیابان امام، بلوار ملت