عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان ایلام

روز شمار ترم جدید آی مت

استان ایلام

استان ایلام

 

دکتر خوشبخت                     مدیر اجرایی ایلام
آدرس: ایلام-خیابان آیت الله حیدری جنب اداره مسکن و شهرسازی روبروی اداره کل دامپزشکی استان مهدکودک فرشتگان نور  
ایمیل:e.khoshbakht71@yahoo.com  
ثابت:   3363066-0843 
همراه: 8416396-0918