عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان لرستان

استان لرستان

آقای دکتر غلامرضا عسکری
الیگودرز-خیابان امام روبروی مدرسه شهید سبزی کوچه یاقوت ۵،آموزشگاه پروین اعتصامی  
ایمیل:gholamreza.asgary@gmail.com  
ثابت: 
06643341133  
06643331144  
همراه: 
09166662871