عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان گیلان

روز شمار ترم جدید آی مت

استان گیلان

استان گیلان

 

 

آقای سید محمد حسین قوامی                             مدیر اجرایی گیلان
رشت- خ معلم میدان سر گل خ شمسی پور . ساختمان شرکت سرمایه گذاری گیلان طبقه 4 مرکز آموزشی رشد اندیشه  
ایمیل: roshdeandish@gmail.com  
ثابت: 33586500-01333586700-013

همراه: 1488617-0911