عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان کردستان

روز شمار ترم جدید آی مت

استان کردستان

استان کردستان

 

خانم پرتو اندازان                        مدیر اجرایی کردستان
سنندج- بالاتر از استانداری روبروی بانک سپه مهد کودک قاصدک  
ایمیل: imath.partoandish.kurdestan@gmail.com  
ثابت:   33165314-087 
همراه: 
1718271-0918