عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان کردستان

استان کردستان

خانم شهناز پرتو اندازان
سنندج- بالاتر از استانداری روبروی بانک سپه مهد کودک قاصدک  
ایمیل: imath.partoandish.kurdestan@gmail.com  
ثابت: 
08733165314  
همراه: 
09181718271