عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان کرمانشاه

روز شمار ترم جدید آی مت

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

آقای محمد رئوف محمودی                           مدیر اجرایی کرمانشاه
آدرس: کرمانشاه-چهارراه ارشاد روبروی دبستان 13 آبان کنار چاپخانه خط خطی   
ایمیل: m.r.mahmodi1358@gmail.com   
ثابت:   38234028-083
همراه: 7323091-0918