عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان خراسان جنوبی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی

 

خانم اشراقی                                مدیر اجرایی خراسان جنوبی
بیرجند-خیابان مدرس مدرس 32 پلاک 51 آموزشگاه علمی اشراق  
ایمیل: gozine377@yahoo.com  
ثابت:   32448240-056  
همراه: 5611281-0915