عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان قم

استان قم

آقای دکتر محمدحسین رضویان 
قم- 45 متري صدوق كوچه ٤ مهد كودك مهر مادر
ایمیل: razavian@qom-iau.ac.ir    
تلفن ثابت : 02532927888

همراه: 
09123515601