عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - استان مرکزی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان مرکزی

استان مرکزی

 

خانم  شمس کلاهی                       مدیر اجرایی مرکزی
اراک-خیابان شریعتی فلکه فرمانداری کوچه سلطانی مهدکودک و پیش دبستانی فرزانگان موسسه کودک کوشا  
ایمیل: zahrashamskolahi.zs@gmail.com  
ثابت:   32247179 -086
همراه: 3639863-0918