عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

استان مرکزی

استان مرکزی

خانم زهرا شمس کلاهی
اراک-خیابان مخابرات کوچه خوانساری مهدکودک فرزانگان 
ایمیل: zahrashamskolahi.zs@gmail.com  
ثابت: 
08632226178 
همراه: 
09183639863