عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی - برنامه های آموزشی

روز شمار ترم جدید آی مت

برنامه های آموزشی

دوره های  آی مت

دوره های آی مت

ادامه مطلب
بسته آموزش مقدماتی جهت کودکان 3 و 4 سال

بسته آموزش مقدماتی جهت کودکان 3 و 4 سال

ادامه مطلب
برنامه ترمی آی مت

برنامه ترمی آی مت

ادامه مطلب
بسته آموزش میانی جهت کودکان 5 و 6 سال

بسته آموزش میانی جهت کودکان 5 و 6 سال

ادامه مطلب
بسته آموزش پیشرفته جهت کودکان 7 و8 سال

بسته آموزش پیشرفته جهت کودکان 7 و8 سال

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1