عطرک - آی مت | روش نوین در آموزش مفاهیم ریاضی به شیوه بازی و سرگرمی

روز شمار ترم جدید آی مت

برنامه های آموزشی

برنامه آموزشی مجازی نمایندگان

برنامه آموزشی مجازی نمایندگان

ادامه مطلب
برنامه آموزش توانمندسازی مربیان موسسه عطرک

برنامه آموزش توانمندسازی مربیان موسسه عطرک

ادامه مطلب
تقویم آی متی سال 99

تقویم آی متی سال 99

ادامه مطلب
دوره های  آی مت

دوره های آی مت

ادامه مطلب
بسته آموزش مقدماتی جهت کودکان 3 و 4 سال

بسته آموزش مقدماتی جهت کودکان 3 و 4 سال

ادامه مطلب
برنامه ترمی آی مت

برنامه ترمی آی مت

ادامه مطلب
بسته آموزش میانی جهت کودکان 5 و 6 سال

بسته آموزش میانی جهت کودکان 5 و 6 سال

ادامه مطلب
بسته آموزش پیشرفته جهت کودکان 7 و8 سال

بسته آموزش پیشرفته جهت کودکان 7 و8 سال

ادامه مطلب
صفحه 1 از 1